Timeline ng pagdating ng mga islam

15-Mar-2020 19:24 by 8 Comments

Timeline ng pagdating ng mga islam - gay speed dating in nj

Noong nilisan nila ang kanilang pamayanan dahil sa kakaibang uri ng kanilang pamumuhay, pinakitaan siya ng paghanga ng mga naroon sa kanyang nagawa.Isang tagalog na pari, Padre Tabor ang inatasan sa lugar noong panahong iyon at ginawang ganap na bayan ang kanilang pamayanan.

Hinati ng kolonyal na gobyernong Amerikano noon ang mga mamamayan sa Mindanao sa pagitan ng “sibilisado” at “di sibilisado.” Ang mga Muslim na may mahabang kasaysayan ng paglaban sa mga mananakop ay kabilang sa mga mamamayang binabansagang “di sibilisado.” Umaalingasaw ang kasaysayan ng imperyalistang Amerikano pagdating sa karahasan sa mga Moro.Ngunit ang huling mensahe ng panginoon sa tao, ay ang pagpapatunay sa walang hanggang mensahe na nagbubuo sa lahat ng nakalipas ay naipahayag kay Propheta Muhammad sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.Simple, sa pamamagitan ng pag sabi na" walang Diyos Maliban Kay Allah (Diyos), at si Muhammad ay ang sugo ni Allah.Dahil sa kanilang pagpapakita ng kabayanihan, ang Gobyerno ng Espanya ay nagbigay ng limang kanyon sa bayan ng mga Mauban at sa pagdating ng panahon, sa panahon ng rebolusyon kung saan ang mga Espanyol naman ang kalaban ng mga mauban at iba pang Pilipino, ginamit din ang mga kanyong ito laban sa mga Espanyol.Ang Mauban na bayan sa Quezon ay pinangalan sa kanya matapos ang maraming taon bilang pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon sa pagkaligtas natin laban sa mapang-aliping Islam.Ang 'Allah' ay salitang Arabic para sa Panginoon, ngunit ito ay espesyal na katawagan para tukuyin ang Diyos, Dahil, Si Allah mismo ang nag pangalan nito, at ito ang ginagamit na katawagan ng mga Arabong Muslim at mga Kristyano.

Ang Islam ay maaring mukhang kakaiba o kahit kasuklam-suklam sa Modernong Panahon.a pamamagitan ng Ramadan inaalala ng mga Muslim ang unang beses na pagkikita ng anghel na si Gabriel at Propeta Muhammad.Nag-aayuno o fasting sila sa bawat araw ng ikasiyam na buwan ng kalendaryong Islam.Maraming mga nabihag na kababaihan at kabataan ang mga Moro, kasama pa ang mga Pransiskanong prayle.Dahil sa kakaibang tapang at pantas na pamamaraan sa paglusob, nailigtas ni Gat Uban ang mga Prayle at mga nabihag sa kamay ng mga kaaway kahit pa ang mga ito'y higit sa dami. Tinatawag siyang Gat bilang isang paggalang na katumbas ng Honorable o Sir sa Ingles at karaniwang tawag ito sa mga bayani ng bansa na silang nagsakripisyo para sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon.

  1. who is juanita vanoy dating now 30-Mar-2020 18:42

    She's also dated Motley Crue bassist Nikki Sixx, Deadmau's Joel Zimmerman and custom vehicle maker-turned-reality star Jesse James.